Codi Deontòlogic del Secretariat

Tota professió consolidada disposa d’uns principis ètics pels quals es regeix la conducta de tots el professionals que en formen part.

La prestació dels serveis professionals de l’assistència virtual i del suport administratiu freelance pertanyen a la professió del Secretariat en un context modern i adaptat als temps actuals.

Com a professional en aquest àmbit, comparteixo doncs el Codi Deontològic del Secretariat, facilitat per la Federació Nacional d’Associacions i Secretariat (FENAS):

I. Principis de Caràcter General

Són principis fonamentals de les normes ètiques de conducta dels professionals del secretariat els següents:

1.1. Dignitat: S’ha d’abstenir de tot comportament que suposi infracció o descrèdit i desenvolupar-se en el exercici de la seva professió amb honor i dignitat.

1.2. Integritat: Ha d’actuar amb honradesa, lleialtat i bona fe.

1.3. Secret Professional: Ha d’observar estrictament el principi de confidencialitat en els fets i noticies que conegui per raons de l’exercici de la seva professió.

II. Obligacions del Secret Professional

2.1. A més d’un deure, observar el secret professional és un dret que empara l’exercici de la professió dels professionals del secretariat, sense oblidar que hi ha lleis que protegeixen el Secret Professional.

2.2. El drei i l’obligació del Secret Professional comprèn:

2.2.1. Les confidències o informació personal del seu superior, que pogués tenir accés en l’àmbit del seu exercici professional.

2.2.2. Els fets de coneixement restringit que afectin els seus superiors, companys o membres de qualsevol del col·lectiu en que els/les professionals del Secretariat desenvolupin la seva tasca. Per exemple: dossiers personals, professionals o metges.

2.2.3. La informació que el seu contingut tingui un valor específic per a un lector no autoritzat, o qualsevol altre informació que figuri classificada com a confidencial, restringida o amb una distribució a persones específiques.

2.3. Els/les professionals del Secretariat evitaran duplicar informació confidencial i mantenir fora dels arxius oficials sense coneixement del seu superior.

2.4. El Secret Professional no ha d’entrar en conflicte amb la lleialtat a l’entitat per a la qual treballa el/la professional del Secretariat. El secretari/a ha de respondre a la confiança que el seu superior diposita en ell/ella al confiar i compartir informació confidencial. Per això ha de comunicar al seu superior informació que a ell mateix o a l’entitat per a la qual treballa pogués ocasionar perjudici o benefici. Els límits d’aquesta divulgació van marcats pel sentit de lleialtat i la integritat que conformen el perfil professional del/la secretari/a.

III. Obligacions amb l’Empresa

3.1. Els/les professionals del Secretariat s’han d’abstenir de qualsevol competència deslleial en relació amb els seus companys.

3.2. La discreció és un element específic en les relacions externes dels professionals del  Secretariat i el fonament primari de la seva capacitat per salvaguardar el Secret Professional. Els professionals del Secretariat  han de ser conscients que la discreció és una cosa d’una importància fonamental en la manera com és percebuda en el seu entorn. El que per altres membres del col·lectiu poden resultar faltes lleus de respecte o convivència (comentaris de menyspreu a companys, comentaris feridors, tons de bufa, o dubtar públicament de la qualitat tècnica d’un superior), per als secretaris i les secretàries és quelcom vinculat al seu comportament professional.

3.3. És obligació de tot professional del Secretariat prestar la seva col·laboració a tots els seus col·legues, quan sigui necessària la seva intervenció perquè no es produeixin endarreriments en la feina i no perjudiqui el normal funcionament de l’Entitat on presta els seus serveis.

IV. Obligacions amb els companys

4.1. Els/les professionals del Secretariat han d’estar sempre disposats a donar suport i cooperació a la seva empresa i coneixerà, així  mateix, els objectius i política interna de la mateixa.

4.2. Els/les professionals del Secretariat no acceptaran gratificacions econòmiques o altres compensacions que estiguin directament relacionades amb la transmissió d’informació.

4.3. Els/les professionals del Secretariat al servei de l’empresa tenen el deure de contribuir a la celeritat del treball, no havent d’acceptar suggeriments sense coaccions per eludir el seu compliment.

V. Obligacions amb la Professió

5.1. Els/les professionals del Secretariat han de conrear les seves aptituds i actualitzar els seus coneixements, per tal que la seva feina s’executi al més alt nivell de rendiment. Demostrarà permanentment afany de superació i proactivitat, tant en l’àmbit personal com en la seva contribució a l’Empresa.

5.2. Els/les professionals del Secretariat s’han d’abstenir de realitzar cap pràctica que pugui perjudicar la reputació de la seva professió.

5.3. Cap professional del Secretariat s’ha de valer de la seva influència sobre els seus superiors, ni apel·lar a vinculacions d’amistat o recomanacions per obtenir:

  • Ascensos no merescuts i, com a conseqüència, major remuneració de la que li correspon pel treball que exerceix, impedint l’ascens d’altres companys que per la seva experiència, coneixements i anys de servei ho tenen millor merescut.
  • Aconseguir que persones que no estan preparades per a l’exercici del secretariat executin les tasques pròpies d’aquesta professió.

5.4. Ha de ser conscient que representa un col·lectiu al qual té l’obligació de defensar i enaltir.

5.5. Ha d’aconseguir que es respecti El Codi Deontòlogic de la professió. En aquest sentit, és apropiat que sigui instrument de difusió d’aquest, tant per afirmar els valors continguts en El Codi com per emparar-se en ell, en cas procedent.