Cartera de
Serveis Administratius

Account manager

Gestió d’un compte e-mail de l’Organització i filtració de correus.

Agenda

Confirmar les visites/entrevistes/consultes previstes per a la setmana/mes.

Arxiu

Gestió, classificació i arxiu de totes les etapes de la documentació, expedients i correspondència, tant en suport digital com físic.

Bases de dades

Depuració i actualització de qualsevol base de dades que ja tingui l’Organització.

Disseny i configuració de noves bases de dades que precisi l’Organització.

Correcció de textos

Revisió i correcció de textos; acuració de la gramàtica, ortografia i estil.
Servei de content manager en publicacions digitals.

Cronogrames

De qualsevol àrea de l’Organització: cronogrames laborals, de formació i diferents processos.

Dossiers, Informes i Valoracions

De qualsevol procés i àrea de l’Organització.

Enquestes

Preparació i gestió coordinada d’enquestes tant telefòniques com escrites per a valorar el grau de satisfacció/necessitat de la base de dades que es vulgui treballar.

Escrits

Redacció de cartes, documents administratius, escrits comercials i servei de copy, en qualsevol àrea de l’Organització empresarial.

També escrits als Organismes de l’Administració Pública.

Excel·lència telefònica

  • Mystery Shopper
  • Presa de contacte
  • Concertació de visites
  • Enquestes de satisfacció i valoració de producte i/o servei
  • Sol·licitud d’informació

Identitat i Llegat Digital

Guia administrativa per a la planificació de les voluntats anticipades i pòstumes de la Identitat i el Llegat Digital.

Li proporcionaré un suport eficient, pràctic i professional per posar ordre en la seva Identitat Digital i planificar la seva presència a  Internet i el seu llegat digital perquè podrà determinar les accions actuals i futures en cas d’emergència en previsió pel cessament temporal de la seva activitat, accident o defunció.

Llibres

Llibres d’Actes.

Llibres de facturació/vendes, compres i despeses.

Transcripcions

Transcripció en qualsevol document del paquet Office de les seves notes manuscrites o àudios.

Plantilles de documents

Confecció de les plantilles que pugui necessitar la seva organització: factures, albarans, rebuts, cartes, sobres, formularis i qualsevol altre document administratiu que es precisi.

Presentacions

Disseny i disposició del contingut en presentacions PowerPoint.

Reclamació de deutes

Reclamació, tant telefònica com escrita, dels comptes morosos de l’Organització.

Reserva de serveis

Gestió i tramitació de la reserva de serveis de lloguer de sales, de transport o d’estada que es precisi, tant individual com col·lectiva.

Tramitacions

D’expedients davant els Organismes públics i privats.

Website

Estudi i detecció de possibles errors que pugui tenir el seu lloc web: enllaços trencats, carència d’informació de l’Organització per acomplir les lleis de Protecció de Dades i de Transparència i informació obsoleta o incoherent.

clips